Univerzálny prípravok na ničenie škodcov a múch s okamžitým a dlhodobým účinkom až do 6 týždňov. Kŕmny a kontaktný insekticíd na použitie proti všetkým druhom múch, dvojkrídlemu hmyzu   a iných škodcov , ako sú napríklad chrobáky, roztoče, kliešte, blchy, šváby, mory, komáre, striebristky, pavúky, lesné mravce , mravce, osy.

Aplikácia pre domáce komerčné priestory  a pri chove zvierat (holubníky, klietky pre vtáky, stajne  zvierat koterce, atď.).

S univerzálnym sprejom na škodcov ARDAP majú veterinárni lekári a spotrebitelia v každej situácii po ruke liek, ktorý je možné ihneď a efektívne použiť.

Inštrukcie na používanie:

Pred použitím dobre pretrepte. Postriekajte  škodcami uprednostňované miesta  postriekajte  s ARDAP Spray zo vzdialenosti cca. 30 cm, kým ich povrchy nebudú mierne vlhké. Aplikujte, pokiaľ nie je viditeľne mokrý povrch  a nekvapká z neho . U veľmi citlivých a leštených povrchov najskôr opatrne vykonajte skúšobný postrek.

Pred aplikáciou zakryte akváriá a terária. ARDAP -  je to  účinný insekticíd, zvlášť veľmi efektívne pôsobiaci proti roztočom. Je to však chemický produkt, ktorý by nemal byť používaný v priamom kontakte so zvieratami. Prostriedok sa výborne hodí na odstránenie parazitov z terárií alebo iných chovných  priestorov, chované zvieratá však musia  byť pred použitím z priestorov vyňaté. Po použití je nevyhnutné ubikácie dobre vyvetrať. Nepoužívať v miestnostiach, kde sú cielene chované  iné bezstavovce (škorpióny, pavúky, strašilky, a pod.)

Nastriekať na  preferované miesta kde sa nachádzajú škodcovia zo vzdialenosti približne 30 cm, kým na  povrchu je vidieť, že je mierne vlhký.

Výstražné upozornenia:

H222: Mimoriadne horľavý aerosól.

H229: Nádoba je pod tlakom: môže sa pri zahriatí roztrhnúť.

H315: Spôsobuje podráždenie pokožky.

H317: Môže spôsobiť alergickú kožnú reakciu.

H319: Spôsobuje silné podráždenie očí.

H336: Môže spôsobiť ospalosť a závraty.

H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia:

P102: Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210: Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nefajčiť.

P211: Nestriekajte na otvorený oheň alebo iný zdroj zapálenia.

P251: Ani po použití neprepichujte ani nespaľujte.

P410 + P412: Chráňte pred slnečným žiarením a teplotami presahujúcimi 50 ° C.

P260: Nevdychujte aerosól.

P305 + P351 + P338: PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak je to možné, vyberte kontaktné šošovky. Pokračujte v opláchnutí.

P337 + P313: Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.

P271: Používajte iba vonku alebo na dobre vetraných miestach.

P333 + P313: Ak dôjde k podráždeniu alebo vyrážke na pokožke: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.

P501: Zlikvidujte obsah /použite  nádobu  s domovým odpadom.

Nie sú dostupné žiadne hodnotenia.

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
               
Základný kód overenia Captcha

ARDAP UNI 3x750ml

  • Kód produktu: dezinfekcia
  • Dostupnosť: 5
  • 44,00€